АКАДЕМІЧНИЙ КОУЧИНГ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • М. Братко доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки, Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-7162-2841

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.371

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз сутнісного змісту поняття «академічний коучинг», виокремлено цільові орієнтири діяльності коуча в освіті, окреслено перспективи застосування технології академічного коучингу в практиці вітчизняних закладів вищої освіти. Зроблено короткий
теоретичний огляд актуальних англомовних та україномовних наукових праць із досліджуваної
проблеми. Проаналізовано сутність понять — коучинг, коучинг в освіті, навчальний коучинг,
академічний коучинг. Виявлено сутнісну різницю між коучингом та менторством, яка пов’язана
з концептом «передача знань». Менторинг (наставництво) передбачає передачу знань і досвіду
від більш досвідченого учасника педагогічної взаємодії до менш досвідченого, а коучинг — самопізнання учня з метою розкриття внутрішнього потенціалу. Встановлено, що коучинг це специфічний діалогічний, праксеологічний метод навчання, спрямований на особистісний та/або
професійний розвиток в процесі якого, завдяки підтримці, наданій коучем, особистість отримує психологічну та поведінкову допомогу, необхідну для досягнення конкретних цілей у різних царинах життя. Зроблено висновок, що академічний коучинг — це педагогічна технологія,
цільове призначення якої допомога здобувачу освіти у досягненні своїх особистісних освітніх
цілей, збільшенні продуктивності, покращанні освітніх результатів, через розкриття внутрішнього особистісного потенціалу, що дозволяє підібрати власні способи вирішення академічних
проблем. Акцентовано на успішному запроваджені технології академічного коучингу у закладах
післяшкільної освіти США, в межах діяльності Центрів академічного успіху (Academic success centers). Проведене дослідження актуалізувало необхідність ґрунтовного дослідження педагогічних
та психологічних основ академічного коучингу, визначення педагогічних умов запровадження цієї
технології у вітчизняну освітню практику.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Борова, Т. А. (2011). Концепція освітнього коучингу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (12), 12-16.

Бородієнко, О. В., & Музичко, Л. В. (2014). Методологічні засади використання інструментів

коучингу в сучасній професійній освіті. Молодий вчений, 2, 22-25.

Горук, Н. (2015). Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності

студентів. Проблеми підготовки сучасного вчителя, (11 (1)), 99-104.

Калінічева Н. (2022). Захист освіти від військового втручання: історичні нариси та реалії сучасності. Неперервна професійна освіта: теорія і практика , (1), 18–30. https://doi.org/10.28925/1609-

2022.1.2

Нежинська О. О. Основи коучингу : навчальний посібник. Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС»,

220 с.

Поберезська, Г. Г. (2017). Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання

у ВНЗ. Технологія і техніка друкарства, (4), 99-107.

Романова, С. М. (2010). Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, (3), 83-83.

Рудницьких, О. В. (2014). Коучінг як інтерактивна технологія в освіті. Вісник Дніпропетровського

університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, (2), 173-176.

Сидоренко, В. В. (2014). Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного

супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти. Наукова

скарбниця освіти Донеччини, 3(14), 13-19.

Хмельницька, О. С. (2017). Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу. Молодий вчений, (6), 315-319.

Хоменко-Семенова, Л. О. (2015). Коучинг як ефективна технологія формування успішного студента. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, (7), 135-139.

Bettinger, E. P., & Baker, R. (2011). The Effects of Student Coaching in College: An Evaluation of a

Randomized Experiment in Student Mentoring. Educational Evaluation and Policy Analysis, Working

Paper Series. Retrieved August 2011 from http://www.nber.org/papers/w16881.pdf

Bresser, F., & Wilson, C. (2010). What is coaching? In: J. Passmore (Ed.), Excellence in Coaching:

The Industry Guide (pp. 9–26). London: Kogan Page.

Brock, V. G. (2008). Grounded theory of the roots and emergence of coaching (Doctoral dissertation,

International University of Professional Studies). Retrieved from http://libraryofprofessionalcoaching.

com/wp-app/wp-content/uploads/2011/10/ dissertation.pdf

Campbell, J. (2015). Coaching in schools. In C. van Nieuwerburgh (Ed.), Coaching in Professional

Contexts. London: Sage.

Flaherty, J. (2010). Coaching:evoking excellence in others. Routledge.

Grant, A. M., & Cavanagh, M. J. (2011). Coaching and positive psychology. Designing positive

psychology: Taking stock and moving forward, 293-309.

Hudson, F. M. (1999). The handbook of coaching: A comprehensive resource guide for managers,

executives, consultants, and human resource professionals. Jossey-Bass Publishers.

Kauffman, C. (2006). Positive Psychology: The Science at the Heart of Coaching. In D. R. Stober

& A. M. Grant (Eds.), Evidence based coaching handbook: Putting best practices to work for your clients

(pp. 19–253). John Wiley & Sons Inc.

Knight, J. (2008). Coaching: Approaches and perspectives. Corwin Press.

Martinez, J. D. M. (2015). Academic coaching, student engagement, and instructor best practices

(Doctoral dissertation, Walden University). Retrieved from http://scholar works.waldenu.edu/cgi/

viewcontent.cgi?article¼2319&context¼dissertations

Pechac, S., & Slantcheva-Durst, S. (2021). Coaching Toward Completion: Academic Coaching Factors

Influencing Community College Student Success. Journal of College Student Retention: Research, Theory &

Practice, 23(3), 722–746. https://doi.org/10.1177/1521025119869849

Robinson, C. E. (2015). Academic/success coaching: A description of an emerging field in higher

education (Doctoral dissertation, University of South Carolina, Columbia). Retrieved from http://

scholarcommons.sc.edu/etd/3148

van Nieuwerburgh, C. (2012). Coaching in Education: Getting Better Results for Students. Educators

and Parents.].

van Nieuwerburgh, C., and Barr, M. (2016). “Coaching in Education”, in Tatiana Bachkirova, Gordon

Spence and David Drake (Eds.) The SAGE Handbook of Coaching. Sage. https://au.sagepub.com/en-gb/

oce/the-sage-handbook-of-coaching/book245418

Vansickel-Peterson, D. L. (2010). Coaching efficacy with academic leaders: A phenomenological

investigation. The University of Nebraska-Lincoln.

Whitmore, J. (2009). Coaching for performance: GROWing human potential and purpose:

The principles and practice of coaching and leadership (4th ed.). London: Nicholas Brealey.

REFERENCES

Borova, T. A. (2011). Kontseptsiia osvitnoho kouchynhu [Educational coaching concept]. Pedahohika,

psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, (12), 12-16. [in Ukrainian]

Borodiienko, O. V., & Muzychko, L. V. (2014). Metodolohichni zasady vykorystannia instrumentiv

kouchynhu v suchasnii profesiinii osviti [Methodological principles of using coaching tools in modern

vocational education]. Molodyi vchenyi, 2, 22-25. [in Ukrainian]

Horuk, N. (2015). Kouchynh yak efektyvna tekhnolohiia formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti

studentiv [Coaching as an effective technology for the formation of students’ self-educational competence].

Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, (11 (1)), 99-104. [in Ukrainian]

Kalinicheva N. (2022). Zakhyst osvity vid viiskovoho vtruchannia: istorychni narysy ta realii suchasnosti

[Education from military intervention: historical essays and realities of the present]. Neperervna profesiina

osvita: teoriia i praktyka , (1), 18–30. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.1.2 [in Ukrainian]

Nezhynska O. O. Osnovy kouchynhu [Basics of coaching]: navchalnyi posibnyk. Kyiv; Kharkiv : TOV

«DISA PLIuS», 2017. 220 s. [in Ukrainian]

Poberezska, H. H. (2017). Kouchynh yak pedahohichna tekhnolohiia studentotsentrychnoho

navchannia u VNZ [Coaching as a pedagogical technology of student-centered education in higher

education]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, (4), 99-107. [in Ukrainian]

Romanova, S. M. (2010). Kouchinh yak nova tekhnolohiia v profesiinii osviti [Coaching as a new

technology in vocational education]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika,

Psykholohiia, (3), 83-83. [in Ukrainian]

Rudnytskykh, O. V. (2014). Kouchinh yak interaktyvna tekhnolohiia v osviti [Coaching as an interactive

technology in education]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika

i psykholohiia, (2), 173-176. [in Ukrainian]

Sydorenko, V. V. (2014). Pedahohichnyi kouchynh yak innovatsiina tekhnolohiia naukovometodychnoho suprovodu profesiino-osobystisnoho rozvytku vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity

[Pedagogical coaching as an innovative technology of scientific and methodological support of professional

and personal development of teachers in the system of postgraduate education]. Naukova skarbnytsia osvity

Donechchyny, 3(14), 13-19. [in Ukrainian]

Khmelnytska, O. S. (2017). Kouchynh yak suchasna tekhnolohiia pidvyshchennia efektyvnosti

navchalnoho protsesu [Coaching as a modern technology to increase the efficiency of the educational

process]. Molodyi vchenyi, (6), 315-319. [in Ukrainian]

Khomenko-Semenova, L. O. (2015). Kouchynh yak efektyvna tekhnolohiia formuvannia uspishnoho

studenta [Coaching as an effective technology for forming a successful student]. Visnyk Natsionalnoho

aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia, (7), 135-139. [in Ukrainian]

Bettinger, E. P., & Baker, R. (2011). The Effects of Student Coaching in College: An Evaluation

of a Randomized Experiment in Student Mentoring. Educational Evaluation and Policy Analysis, Working

Paper Series. Retrieved August 2011 from http://www.nber.org/papers/w16881.pdf [in English]

Bresser, F., & Wilson, C. (2010). What is coaching? In: J. Passmore (Ed.), Excellence in Coaching:

The Industry Guide (pp. 9–26). London: Kogan Page. [in English]

Brock, V. G. (2008). Grounded theory of the roots and emergence of coaching (Doctoral dissertation,

International University of Professional Studies). Retrieved from http://libraryofprofessionalcoaching.

com/wp-app/wp-content/uploads/2011/10/ dissertation.pdf [in English]

Campbell, J. (2015). Coaching in schools. In C. van Nieuwerburgh (Ed.), Coaching in Professional

Contexts. London: Sage. [in English]

Flaherty, J. (2010). Coaching:evoking excellence in others. Routledge. [in English]

Grant, A. M., & Cavanagh, M. J. (2011). Coaching and positive psychology. Designing positive

psychology: Taking stock and moving forward, 293-309. [in English]

Hudson, F. M. (1999). The handbook of coaching: A comprehensive resource guide for managers,

executives, consultants, and human resource professionals. Jossey-Bass Publishers. [in English]

Kauffman, C. (2006). Positive Psychology: The Science at the Heart of Coaching. In D. R. Stober &

A. M. Grant (Eds.), Evidence based coaching handbook: Putting best practices to work for your clients (pp.

–253). John Wiley & Sons Inc. [in English]

Knight, J. (2008). Coaching: Approaches and perspectives. Corwin Press. [in English]

Martinez, J. D. M. (2015). Academic coaching, student engagement, and instructor best practices

(Doctoral dissertation, Walden University). Retrieved from http://scholar works.waldenu.edu/cgi/

viewcontent.cgi?article¼2319&context¼dissertations [in English]

Pechac, S., & Slantcheva-Durst, S. (2021). Coaching Toward Completion: Academic Coaching Factors

Influencing Community College Student Success. Journal of College Student Retention: Research, Theory &

Practice, 23(3), 722–746. https://doi.org/10.1177/1521025119869849 [in English]

Robinson, C. E. (2015). Academic/success coaching: A description of an emerging field in higher

education (Doctoral dissertation, University of South Carolina, Columbia). Retrieved from http://

scholarcommons.sc.edu/etd/3148 [in English]

van Nieuwerburgh, C. (2012). Coaching in Education: Getting Better Results for Students. Educators

and Parents.]. [in English]

van Nieuwerburgh, C., and Barr, M. (2016). “Coaching in Education”, in Tatiana Bachkirova, Gordon

Spence and David Drake (Eds.) The SAGE Handbook of Coaching. Sage. https://au.sagepub.com/en-gb/

oce/the-sage-handbook-of-coaching/book245418 [in English]

Vansickel-Peterson, D. L. (2010). Coaching efficacy with academic leaders: A phenomenological

investigation. The University of Nebraska-Lincoln. [in English]

Whitmore, J. (2009). Coaching for performance: GROWing human potential and purpose:

The principles and practice of coaching and leadership (4th ed.). London: Nicholas Brealey. [in English]

Downloads


Переглядів анотації: 195

Опубліковано

2022-08-19

Як цитувати

Братко, М. (2022). АКАДЕМІЧНИЙ КОУЧИНГ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ . Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (37 (1), 6–13. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.371

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ