ВИКОРИСТАННЯ ІКТ І МЕДІАРЕСУРСІВ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО: МОДЕЛІ Й СТРАТЕГІЇ

Автор(и)

  • В. Желанова доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка Бульвар І. Шамо, 18/2, 02094 Київ https://orcid.org/0000-0001-9467-1080
  • М. Козир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка Бульвар І. Шамо, 18/2, 02094 Київ https://orcid.org/0000-0001-8402-2589

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.387

Анотація

У статті йдеться про моделі й стратегії використання ІКТ і медіаресурсів студентами-філоло- гами в освітньому процесі ЗВО. Автори визначають за мету дослідити особливості ефектив- ного використання ІКТ і зокрема медіаресурсів студентами-філологами в освітньому процесі ЗВО. Завдання полягають в аналізі сучасних досліджень окресленої проблематики, у пошуці ефек- тивних медіаресурсів і моделей впровадження інформаційних технологій із метою підвищення якості освітнього процесу. Зроблено припущення, що завдяки використанню комп’ютерних мереж, онлайнових засобів навчання, персональних кабінетів, Telegram-каналів і чат-ботів педагоги отримали можливість подавати нову інформацію в такий спосіб, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня, адже сьогодні за короткий проміжок часу необхідно навчити кожну дитину засвоювати, розуміти, перетворювати, аналізувати й використовувати в прак- тичній діяльності великі обсяги інформації. Схарактеризовано основні напрями, за якими здій- снюється активний пошук та добір ефективних моделей упровадження інформаційних техно- логій із метою покращення освітнього процесу: розвиток освітнього середовища; використання інноваційних засобів навчання; упровадження новітніх технологій навчання в освітньому про- цесі; модернізація організаційних форм освітньої діяльності. Закцентовано увагу на тому, що наразі потрібно орієнтуватися на власний професійний розвиток, особливості освітнього е-середовища і підвищення якості надання освітніх послуг за допомогою ІКТ і медіаресурсів, під- вищення зацікавленості й активності здобувачів освіти тощо. Зазначено, що опитування учас- ників освітнього процесу залишається одним із найбільш успішних і найпоширеніших методів оцінювання оптимізації навчання мови та літератури за допомогою медіаресурсів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Биков В. Ю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. 2012. Вип. 29. С. 32-40.

Биков В.Ю. Суспільство знань і освіта 4.0. Освіта для майбутнього у світлі викликів ХХІ століт- тя. Bydgoszcz: Widawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. С. 30-45.

Борисенко Д.В. Методика використання комп’ютерного 3D моделювання у навчанні майбутніх фахівців з дизайну: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.10/ Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 2018. 22 с.

Буров О. Ю. Технології та інновації в діяльності людини ери інформації: людина та ІКТ. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. № 6 (50). С. 1-13. URL: https://link.ac/5zp8

Гриневич Л. М. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. 2017. URL: https://link.ac/5zp9

Дементієвська Н. П. Професійний розвиток вчителів щодо компетентностей, пов’язаних з без- печним і відповідальним використанням електронних соціальних мереж. Звітна наукова конфе- ренція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали наук. конф. Київ, 28 бер. 2017 р. НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч, К.: ІІТЗН НАПН України, 2017. C. 26-31. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708603

Дубасенюк О. А. Інновації в сучасній освіті. // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. С. 12-28.

Енциклопедія освіти. /гол. ред. В. Г. Кремінь. К.: Юрінком Інтер, 2008. –1040 с.

Жук Ю. О., Соколюк О. М., Дементієвська Н. П., Соколова І. В. Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті : монографія. Київ : Атіка, 2014.

Козир М.В. Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогі- ки у простір вищої освіти.// Зб. наук. праць Київського університету імені Б. Грінченка «Педагогічна освіта: теорія та практика. Психологія. Педагогіка.» ISSN 2311-2409. Випуск №33(1/2020). С.41-47.

Козир М.В. Проєктування систем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.// Міжнародне наукове видання «Virtus». Випуск №43 (квітень 2020р.) C. 105-111.

Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс]. Доступно: https://u.to/dRYREQ

Литвинова С.Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвіт- нього навчального закладу: монографія. Київ: Компринт, 2016. 354 c.

Литвинова С. Г. Моделі впровадження і оцінювання ефективності системи комп’ютерного моделювання як інноваційної освітньої ІК-технології. // Фізико-математична освіта : науко- вий журнал. Вип. 2 (20)/ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2011. Том 2(20) С. 80-88. DOI 10.31110/2413-1571-2019-020-2-013

Паламар С.П., Васьківська Г.О., Нежива Л.Л., Назаренко Л.А., Корнієнко І., Терехов С. Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges. // Wiadomości Lekarskie. 2020. (11). С. 2515-2522. ISSN 0043-5147

Паламар С.П., Науменко М.С. Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучас- ні інструменти. // Open Educational E-environment of modern university. 2019. (7). С. 48-55. ISSN 2414- 0325

Goldin C., Katz L. The race between education and technology. The Economic History Review. 2009. Vol.63(3). Pp. 840 – 841. DOI: 10.1111/j.1468-0289.2010.00537_29.x

Petri G., Wangenheima C. How games for computing education are evaluated? A systematic literature review. Computers & Education, 2017. Vol. 107. Pp 68-90. DOI: 10.1016/j.compedu.2017.01.004.

Schleicher A. Educating Learners for Their Future, Not Our Past. ECNU Review of Education, 2018. Vol. 1(1). Pp. 58–75. DOI 10.30926/ecnuroe2018010104

REFERENCES

Bykov V. Yu. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems] : zb. nauk. pr. 2012. Vyp. 29. S. 32-40.

Bykov V.Iu. Suspilstvo znan i osvita 4.0. Osvita dlia maibutnoho u svitli vyklykiv KhKhI stolittia. [Knowledge society and education 4.0. Education for the future in light of the challenges of the 21st century.] Bydgoszcz: Widawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. S. 30-45.

Borysenko D.V. Metodyka vykorystannia kompiuternoho 3D modeliuvannia u navchanni maibutnikh fakhivtsiv z dyzainu [The method of using computer 3D modeling in the training of future design

specialists]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.10/ Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy. 2018. 22 s.

Burov O. Yu. Tekhnolohii ta innovatsii v diialnosti liudyny ery informatsii: liudyna ta IKT. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. [Technologies and innovations in human activity of the information age: man and ICT. Information technologies and teaching aids] 2015. № 6 (50). S. 1-13. URL: https://link.ac/5zp8

Hrynevych L. M. Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform.] 2017. URL: https://link.ac/5zp9

Dementiievska N. P. Profesiinyirozvytokvchytelivshchodokompetentnostei, poviazanykhzbezpechnym i vidpovidalnym vykorystanniam elektronnykh sotsialnykh merezh. [Professional development of teachers regarding competencies related to safe and responsible use of electronic social networks.] Zvitna naukova konferentsiia Instytutu informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy : materialy nauk. konf. Kyiv, 28 ber. 2017 r. NAPN Ukrainy, In-t informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navch, K.: IITZN NAPN Ukrainy, 2017. C. 26-31. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708603

Dubaseniuk O. A. Innovatsii v suchasnii osviti. [Innovations in modern education.] // Innovatsii v osviti: intehratsiia nauky i praktyky: zbirnyk naukovo-metodychnykh prats. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2014. S. 12-28.

Enktsyklopediia osvity. [Encyclopedia of education] /hol. red. V. H. Kremin. K.: Yurinkom Inter, 2008. — 1040 s.

Zhuk Yu. O., Sokoliuk O. M., Dementiievska N. P., Sokolova I. V. Internet oriientovani pedahohichni tekhnolohii u shkilnomu navchalnomu eksperymenti. [Internet-oriented pedagogical technologies in the school educational experiment] : monohrafiia. Kyiv : Atika, 2014.

Kozyr M.V. Teoretyko-metodolohichni osnovy intehratsii informatsiino-komunikatsiinoi pedahohiky u prostir vyshchoi osvity. [Theoretical and methodological foundations of the integration of information and communication pedagogy in the space of higher education] // Zb. nauk. prats Kyivskoho universytetu imeni B. Hrinchenka «Pedahohichna osvita: teoriia ta praktyka. Psykholohiia. Pedahohika.» ISSN 2311- 2409. Vypusk №33(1/2020). S.41-47.

Kozyr M.V. Proiektuvannia system vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v osviti. [Designing systems for the use of information and communication technologies in education] // Mizhnarodne naukove vydannia «Virtus». Vypusk №43 (kviten 2020r.) C. 105-111.

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly. [The concept of the New Ukrainian School] [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://u.to/dRYREQ

Lytvynova S.H. Proektuvannia khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu. [Designing a cloud-oriented learning environment of a general educational institution]: monohrafiia. Kyiv: Komprynt, 2016. 354 c.

Lytvynova S. H. Modeli vprovadzhennia i otsiniuvannia efektyvnosti systemy kompiuternoho modeliuvannia yak innovatsiinoi osvitnoi IK-tekhnolohii. [Models of implementation and evaluation of the effectiveness of the computer simulation system as an innovative educational IR technology] // Fizyko- matematychna osvita : naukovyi zhurnal. Vyp. 2 (20)/ Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A.S. Makarenka, Fizyko-matematychnyi fakultet redkol.: O.V. Semenikhina (hol.red.) [ta in.]. Sumy : [SumDPU im. A.S. Makarenka], 2011. Tom 2(20) S. 80-88. DOI 10.31110/2413-1571-2019-020-2-013

Palamar S.P., Vaskivska H.O., Nezhyva L.L., Nazarenko L.A., Korniienko I., Terekhov S. Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges. // Wiadomości Lekarskie. 2020. (11). S. 2515-2522. ISSN 0043-5147

Palamar S.P., Naumenko M.S. Storitelinh u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv: suchasni instrumenty. [Storytelling in the professional training of future teachers: modern tools] // Open Educational E-environment of modern university. 2019. (7). S. 48-55. ISSN 2414-0325

Goldin C., Katz L. The race between education and technology. The Economic History Review. 2009. Vol.63(3). Pp. 840 — 841. DOI: 10.1111/j.1468-0289.2010.00537_29.x

Petri G., Wangenheima C. How games for computing education are evaluated? A systematic literature review. Computers & Education, 2017. Vol. 107. Pp 68-90. DOI: 10.1016/j.compedu.2017.01.004.

Schleicher A. Educating Learners for Their Future, Not Our Past. ECNU Review of Education, 2018. Vol. 1(1). Pp. 58–75. DOI 10.30926/ecnuroe2018010104

Downloads


Переглядів анотації: 76

Опубліковано

2022-11-10

Як цитувати

Желанова, В., & Козир, М. . (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІКТ І МЕДІАРЕСУРСІВ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО: МОДЕЛІ Й СТРАТЕГІЇ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 44–50. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.387

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ