ЦИФРОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТОРІТЕЛІНГУ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Автор(и)

  • А. Карнаухова доцент кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-6476-8084

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3515

Анотація

У статті проаналізовано сторітелінг як метод формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів. Сторітелінг розглядається як метод формування комунікативної ком- петентності студентів та як засіб цифрової візуалізації. Він дає змогу реалізовувати освітній процес у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка з широким використанням мультимедійних форм подачі навчального матеріалу. Висвітлено завдання сто- рітелінгу, визначено основні елементи розповідання історій, програмні засоби й інструменти створення цифрової візуалізації сторітелінгу. Розкрито діяльність Центру інноваційних освіт- ніх технологій (ICR) у практичній підготовці майбутніх вихователів.

Посилання

Armstrong D. MBSA: Managing by Storying Around. New York: Doubleday Currency, 1992. 272 р.

Бондаренко Н. Storytelling як комунікаційний тренд і всепредметний метод навчання. Молодь і ринок. 2019. № 7 (174). С. 130–135.

Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ.

Науковий вісник. Педагогічні науки. 2015. № 4 (51). С. 188–191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup

Герасименко О. Сторителлинг — эффективный вариант неформального обучения. URL: https:// leanoffice.ru/mancult/storylearn.html

Кнюпа Ю. Як використати силу візуального сторітелінгу для поширення соціальних ідей? 7 порад від професійної скрайберки. URL: https://bhfamily.org/yak-vykorystaty-sylu-vizualnogo-storitelingu- dlya-poshyrennya-sotsialnyh-idej

Крутій К., Зданевич Л. Сторітелінг: мистецтво розповідання, або Як зацікавити й мотивувати дітей. Дошкільне виховання. 2017. № 7. С. 2–7.

Науменко М.С. Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця до- шкільної освіти «Освіта ХХІ cтоліття: теорія, практика, перспективи»: матеріали Першої міжнарод- ної науково-практичної Інтернет-конференції. Дидактика: теорія і практика. К., 2019. С. 205–207.

Паламар С., Науменко М. Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні ін- струменти. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного універ- ситету». 2019. № 7. С. 48–55. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/

Роуді М. Скетчноутінг. Посібник із візуалізації ідей. 2016. 224 с.

Evans E. Character, Audience Agency and Transmedia Storytelling. Media, Culture & Society. 2008. Vol. 30. № 2. P. 39–47.

REFERENCES

Armstrong, D. (1992). MBSA: Managing by Storying Around. New York Doubleday Currency, 272 p. [in English].

Bondarenko, N. (2019). Storitelinh yak komunikatsiinyi trend i vsepredmetnyi metod navchannia [Storytelling as a Communication Trend and an All-Subject Teaching Method]. Molod i rynok, No. 7 (174), pp. 130–135 [in Ukrainian].

Hych, H. M. (2015). Storitelinh yak innovatsiina metodyka formuvannia movnoi kompetentnosti uchniv ZNZ [Storytelling as an Innovative Method of Forming the Language Competence of Sstudents of CEE]. Naukovyi visnyk. Pedahohichni nauky (electronic journal), No. 4 (51), pp. 188–191 [in Ukrainian]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup

Gerasimenko, O. Storitelling — effektivnyi variant neformalnogo obucheniia [Storytelling as an Effective Form of Nnon-formal Learning] [in Russian].

https://leanoffice.ru/mancult/storylearn.html

Kniupa, Yu. (2020). Yak vykorystaty sylu vizualnoho storitelinhu dlia poshyrennia sotsialnykh idei? 7 porad vid profesiinoi skraiberky [How to Use the Power of Visual Storytelling to Spread Social Ideas? 7 tips from a professional scriber] [in Ukrainian].

https://bhfamily.org/yak-vykorystaty-sylu-vizualnogo-storitelingu-dlya-poshyrennya-sotsialnyh-idej

Krutii, K., Zdanevych, L. (2017). Storitelinh: mystetstvo rozpovidannia, abo yak zatsikavyty i motyvuvaty ditei [Storytelling: the art of storytelling, or how to interest and motivate children]. Doshkilne vykhovannia, No. 7, pp. 2–7 [in Ukrainian].

Naumenko, M. S. (2019). Suchasni osvitni instrumenty u formuvanni konkurentospromozhnoho fakhivtsia doshkilnoi osvity “Osvita XXI stolittia: teoriia, praktyka, perspektyvy” [Modern Educational Tools in the Formation of a Competitive Specialist in Preschool Education “Education of the 21st century: theory, practice, prospects”]. Materialy Pershoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii, Dydaktyka: teoriia i praktyka, pp. 205–207 [in Ukrainian].

Palamar, S., Naumenko, M. (2019). Storitelinh u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv: suchasni instrumenty [Storytelling in Professional Training of Future Teachers: modern tools]. “Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu” [“Open educational e-environment of a modern university”], (electronic journal), No. 7, pp. 48–55 [in Ukrainian].

https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/

Roudi, M. (2016) Sketchnoutinh. Posibnyk iz vizualizatsii idei [Sketchouting. A guide to visualizing ideas]. 224 p. [in Ukrainian].

Evans, E. (2008). Character, Audience Agency and Transmedia Storytelling. Media, Culture & Society, Vol. 30, No. 2, pp. 39–47 [in English].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Карнаухова , А. (2021). ЦИФРОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТОРІТЕЛІНГУ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 78-82. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3515

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ