СУЧАСНА МОДЕЛЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Марина Машовець заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0003-4408-9230
  • Н. Голота доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0003-3748-753X
  • А. Карнаухова доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-6476-8084

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.3

Анотація

У статті проаналізовано сучасну модель практичної підготовки вихователів закладів дошкіль- ної освіти та вчителів початкової школи, обґрунтовано діяльність Центру самопізнання і само- розвитку, Центру інноваційних освітніх технологій (ICR), Навчальної лабораторії творчої педа- гогіки, що забезпечує поєднання наукових досягнень і практики в освітньому процесі. Висвітлено роботу центрів на аудиторних та позааудиторних заняттях, в процесі яких студенти беруть участь у міждисциплінарних проєктах, навчальних тренінгах, оволодівають інноваційними інструментами викладання, що, безперечно, сприяє підсиленню практико орієнтованої компо- ненти освітнього процесу, розвитку в майбутніх педагогів здатності до самопрезентації, ефек- тивному формуванню їхньої професійної компетентності.

Посилання

Будас Ю.О. Підготовка майбутніх вчителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ді- лової гри: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського.

Вінниця, 2010. 20 с.

Вітвицька С. С. Формування готовності магістрів освіти до науково-дослідницької діяльнос- ті у процесі вивчення педагогіки вищої школи. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. Вип. 46. С. 262–268. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2014_46_41

Дубасенюк О.А. Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: монографія. Вид. 2-ге, доп. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. С. 8–29.

Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності: дис. канд.

пед. наук: 13.00.04. Київ. 1997. 227 с.

Машкіна Л.А. Підготовка студентів педагогічних училищ та коледжів до використання іннова- ційних технологій в дошкільних закладах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2000. 175 с.

Мєщанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: монографія. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. 460 с.

Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред І. А. Зязюна. Київ: Вид-во «Віпол», 2000. 636 с.

Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: мо- нографія. К.: Вища шк., 1997. 179 с.

Паламар С.П. Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами ін- формаційно-комунікаційних технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. 2017. 278 c.

Рафальська М. Демократична школа: практичний посіб. / заг. ред. О. Шинаровської. Європейський центр імені Вергеланда. Осло, 2017. 38 с.

Сисоєва С.О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої осо- бистості учня: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. К., 1997. 526 с.

Збірник наукових праць № 34 (2) • 2020 р. ISSN 2311–2409 (Print) ISSN 2412–2009 (Online) 25

DOI: 10.28925/2311–2409.2020.34

REFERENCES

Budas, Yu. O. (2010). Pidhotovka maibutnikh vchyteliv do innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti zasobamy dilovoi hry [Preparation of Future Teachers for Innovative Pedagogical Activity by Means of Business Game]. PhD Thesis, Vinnytsia: Vinnyts. derzh. ped. un-t im. M. Kotsiubynskoho (in Ukrainian).

Vitvytska, S. S. (2014). Formuvannia hotovnosti mahistriv osvity do naukovo-doslidnytskoi diialnosti u protsesi vyvchennia pedahohiky vyshchoi shkoly [Formation of Readiness of Masters of Education for Research Activity in the Process of Studying Higher School Pedagogy]. Collection of Scientific Works of the Military Institute of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Vyp. 46 (in Ukrainian).

Dubaseniuk, O. A. (2008). Kontseptualni modeli pedahohichnoi osvity: naukovi poshuky ta zdobutky [Conceptual Models of Pedagogical Education: scientific research and achievements]. Profesiino- pedahohichna osvita: suchasni kontseptualni modeli ta tendentsii rozvytku [Vocational Education: modern conceptual models and development trends]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka (in Ukrainian).

Klokar, N. I. (1997). Psykholoho pedahohichna pidhotovka vchytelia do innovatsiinoi diialnosti [Psychological Pedagogical Preparation of Teachers for Innovative Activities]. PhD Thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Mashkina, L. A. (2000). Pidhotovka studentiv pedahohichnykh uchylyshch ta koledzhiv do vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii v doshkilnykh zakladakh [Preparation of Students of Pedagogical Schools and Colleges for the Use of Innovative Technologies in Preschool Institutions]. PhD Thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Mieshchaninov, O. P. (2005). Suchasni modeli rozvytku universytetskoi osvity v Ukraini [Modern Models of University Education Development in Ukraine]. Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly (in Ukrainian).

Neperervna profesiina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy. (2000). [Continuing Professional Education: problems, searches, prospects]. Monohrafiia, za red I. A. Ziaziuna, Kyiv: Vyd-vo “Vipol” (in Ukrainian).

Pukhovska, L. P. (1997). Profesiina pidhotovka vchyteliv u Zakhidnii Yevropi: spilnist i rozbizhnosti [Teacher Training in Western Europe: commonalities and differences]. Kyiv (in Ukrainian).

Palamar, S. P. (2017) Formuvannia literaturnoi kompetentnosti v uchniv osnovnoi shkoly zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Formation of Literary Competence in Primary School Students by Means of Information and Communication Technologies]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka: zbirnyk nauk. prats, Kyiv (in Ukrainian).

Rafalska M. (2017). Demokratychna shkola: praktychnyi posibnyk [Democratic School: practical guide]. Zah. red. O. Shynarovskoi, Yevropeiskyi tsentr imeni Verhelanda, Оslo (in Ukrainian).

Sysoieva, S. O. (1997). Teoretychni i metodychni osnovy pidhotovky vchytelia do formuvannia tvorchoi osobystosti uchnia [Theoretical and Methodical Bases of Preparation of Teacher for Formation of Creative Personality of Student]. PhD Thesis, Kyiv (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Машовець, М., Голота, Н., & Карнаухова, А. (2021). СУЧАСНА МОДЕЛЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 21-27. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.3

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ