ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Н. Голота кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3748-753X
  • О. Бріка студентка магістратури спеціальності «Дошкільна освіта» Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.385

Анотація

Стаття присвячена проблемі управління якістю сенсорно-пізнавального розвитку дітей чет- вертого року життя в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Зокрема на основі аналізу наукових розвідок з проблеми дослідження та визначено, що сенсорний розвиток дитини відіграє неоціненну роль у становленні її пізнавальної, дослідницької діяльності, є підґрунтям її розумо- вого розвитку. Зі сприймання предметів і явищ оточуючого світу починається пізнання. Всі інші форми пізнання — запам’ятовування, мислення, уява — будуються на основі образів сприймання, є результатом їх переробки. Для кожного віку визначені завдання сенсорного виховання, що від- повідають рівню розвитку сприймання і водночас сприяють переходу до вищих рівнів. В цьому контексті дуже важливий четвертий рік життя, адже на цьому етапі відбуваються істотні зміни в перебігу психічних процесів зростаючої особистості, відбувається розширення спосо- бів і засобів орієнтування в навколишньому, збагачення уявлень дітей про предмети та явища навколишнього світу, вдосконалюється пізнавальна діяльність, що розвивається у взаємодії з дорослим. Ознайомлення з властивостями предметів та явищами навколишньої дійсності дає дітям дошкільного віку можливість застосовувати набуті знання у практичній діяльності, оволодівати різними способами пізнання навколишньої дійсності. Забезпечення ефективності сенсорно-пізнавального розвитку дітей в закладі дошкільної освіти передбачає якісне управління цим процесом, поглиблення й конкретизацію педагогічної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти. (Державний стандарт дошкільної освіти). Нова редак- ція [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:// ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876, вільний. Назва з екрана.

Богуш А., Малиновська Н. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку: навчально-методичний посібник. Київ: ВД «Слово», 2016. 392 с.

Гавриш Н., Безсонова О. Організація роботи груп раннього віку: проблеми та шляхи їх розв’язання. Дошкільне виховання. 2020. № 5. С. 3–5.

Дитина: освітня програма для дітей від двох до семи років. наук. кер. проєкту В. О. Огнев’юк; авт. кол. А. Г. Бєлєнька, О. Л. Богініч, В. М. Вертугіна [та ін.]; наук. ред. А. Г. Бєлєнька; Мін. осв. і на- уки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 440 с.

Козак Л., Швидка І., Якість дошкільної освіти на сучасному етапі. Освітологічний дискурс, 2018, № 3-4 (22-23)

Лякішева А., Мозоль В. Розвиток пізнавальних інтересів старших дошкільників як наукова проблема. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 4. С. 33-38

Пономаренко Т.О., Євченко Я.Б. Формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності ді- тей раннього віку. Дошкільна педагогіка. Випуск 41. Т. 2. 2021

Шкляр Н. А. Формування позитивного ставлення до дошкільного закладу у дітей четвертого року життя: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 «Дошкільна педагогіка». Київ : ІПВ НАПН, 2019. 234 с.

REFERENCES

Basic component of preschool education. (State standard of preschool education). New edition [Electronic resource]. Access mode: https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876, free. Title from the screen.

Bogush A., Malinovska N. Methodology of speech development and teaching of the native language of young children: educational and methodological manual. Kyiv: VD «Slovo», 2016. 392 p.

Child: an educational program for children from two to seven years old / science. driver the project by V. O. Ognevyuk; author number A. H. Belenka, O. L. Boginich, V. M. Vertugina [and others]; of science ed. A. H. Belenka; Min. education and Sciences of Ukraine, Kyiv, University named after B. Grinchenko, 2020. 440 p.

Havrysh N., Bezsonova O. Organization of work of early age groups: problems and ways to solve them. Preschool education. 2020. No. 5. P. 3–5.

Kozak L., Shvydka I., Quality of preschool education at the current stage. ISSN Online: 2312-5829. Educational discourse, 2018, No. 3-4 (22-23).

Lyakisheva A., Mozol V. Development of cognitive interests of older preschoolers as a scientific problem. Pedagogical journal of Volyn. 2018. No. 4. P. 33-38

Ponomarenko T.O., Yevchenko Y.B. Formation of the basics of sensory and cognitive competence of young children. Preschool pedagogy. Issue 41. Volume 2. 2021

Shklyar N. A. Formation of a positive attitude towards a preschool in children of the fourth year of life: thesis ... candidate. ped. Sciences: 13.00.08 «Preschool Pedagogy». Kyiv: IPV NAPN, 2019. 234 p.

Downloads


Переглядів анотації: 58

Опубліковано

2022-10-22

Як цитувати

Голота, Н., & Бріка, О. (2022). ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 30–35. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.385

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ