ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРИ СЛІВ У МОВНО-ЛІТЕРАТУРНІЙ ГАЛУЗІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • С. Паламар заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник https://orcid.org/0000-0001-6123-241X
  • Л. Нежива професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0001-9520-0694

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.366

Анотація

У дослідженні розкриваються можливості застосування хмари слів у мовно-літературній галузі початкової освіти. Автори розглядають можливість за допомогою хмари слів візуалізувати важливу навчальну інформацію з української мови та акцентувати змістові категорії, головну думку, риси образів художнього твору на уроках літературного читання в початковій школі.

Метою дослідження є обґрунтування важливості застосування хмари слів як дидактичного засобу в мовно-літературній галузі початкової освіти, розробка методичного супроводу читацької діяльності молодших школярів через активізацію їх роботи з візуалізованими клю- човими словами тексту в зваженому списку. У дослідженні реалізовані завдання: проаналізовані наукові джерела з проблеми застосування хмари слів в освіті; схарактеризовані можливості використання хмари слів у роботі з молодшими школярами на уроках української мови й літера- турного читання.

Автори пропонують використовувати хмару слів з позицій дидактичної евристики, зокрема для проведення евристичної бесіди, презентації учнями результатів шкільного проєкту, як засіб ідентифікації теми уроку, як наочний матеріал для асоціацій, в якості акцентування ключових слів для пояснення нового матеріалу тощо. У статті схарактеризовано дидактичний засіб

«хмара слів», доведено його ефективність у розвитку мовлення молодших школярів, зокрема у складанні описів, розповідей, міркувань, а також у редагуванні власних тестів. Візуалізація мов- ного матеріалу, а також образів та головної думки художнього твору за допомогою хмари слів сприяє встановленню асоціативних зв’язків, створенню проблемної ситуації на уроці, активіза- ції критичного мислення й творчості учнів. Відтворення ключових слів у вигляді зваженого списку на символічному зображенні за визначеною темою сприяє успіху в розв’язанні навчальних завдань, активізує пізнавальну діяльність молодших школярів, сприяє невимушеному засвоєнню знань.

Посилання

Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Хмарні сервіси як ефективний інструмент візуалізації. Новітні комп’ютерні технології. 2019. № 17. С. 25-30.

Вашуленко О.В. Читацька компетентність молодшого школяра: теоретичний аспект.

Початкова школа. 2011. № 11. С. 48-50.

Дамницька А.В. Хмаро орієнтовані платформи, засоби і послуги. Новітні комп’ютерні технології. 2019. № 17. С. 12-24.

Калинкина E. Облако слов как средство повышения активности в процессе обучения младших школьников. Режим доступа: https://www.1urok.ru/categories/10/articles/29527

Навчальні програми для 1-4 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/ navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.

Нежива Л., Паламар С. Інноваційні технології в літературній освіті майбутніх учителів почат- кової школи. Освітологічний дискурс. 2020. № 4 (31). С. 129–142. Режим доступу: https://od.kubg. edu.ua/index.php/journal/article/view/778/621

Нежива Л., Паламар С. Методична модель застосування доповненої реальності на уроках чи- тання в початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2020. № 34 (2). С. 6–13, https://doi. org/ 10.28925/2311-2409.2020.34.1

Франчук Н.П. Сучасне освітнє середовище. Новітні комп’ютерні технології. 2019. № 17. С. 7-1.

Шеіна M.M. Застосування SMART-дошки на уроках в початковій школі. Новітні комп’ютерні технології. 2019. № 17. С. 175-178.

Шустакова T. Б. Формування пізнавальної самостійності учнів засобами сервісів Google. Новітні комп’ютерні технології. 2019. № 17. С. 179-186.

Lytvynova S. Cloud-oriented learning environment of secondary school. Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education. Kryvyi Rih, Ukraine, April 28. 2017. V. 2168. P. 7-12.

Makhachashvili R.K., Kovpik S.I., Bakhtina A.O., Shmeltser E.O. Technology of poetry presentation via Emoji Maker platform: pedagogical function of graphic mimesis. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019). Kryvyi Rih, Ukraine, December 20. 2019. V. 2643. P. 264-280.

Olefirenko N.V., Kostikova I.I., Ponomarova N.O., Lebedieva K.O., Andriievska V.M., Pikilnyak

A.V. Training elementary school teachers to be at Computer Science lessons to evaluate e-tools. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019). Kryvyi Rih, Ukraine, December 20. 2019. V. 2643. P. 578-591.

Shyshkina M.P. Service models of the cloud-based learning environment of the educational institution. Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education. Kryvyi Rih, Ukraine, April 28. 2017. V. 2168. P. 1-6.

REFERENCES

Bilousova L.I., Zhytienova N.V. (2019) Khmarni servisy yak efektyvnyi instrument vizualizatsii [Cloud services as an effective visualization tool]. Novitni kompiuterni tekhnolohii, 17, 25-30.

Vashulenko O.V. (2011) Chytatska kompetentnist molodshoho shkoliara: teoretychnyi aspekt [Reading competence of junior schoolchildren: theoretical aspect]. Pochatkova shkola, 11, 48-50. (in Ukrainian)

Damniskaya A.V. (2019) Khmaro oriientovani platformy, zasoby i posluhy [Cloud based platforms, tools and services]. Novitni kompiuterni tekhnolohii, 17, 12-24.

Kalinkina E. Oblako slov kak sredstvo povysheniya poznavatel’noj aktivnosti v processe obucheniya mladshih shkol’nikov [Word cloud as a means of increasing cognitive activity in the learning process of pri- mary schoolchildren]. URL: https://www.1urok.ru/categories/10/articles/29527 (in Russian)

Navchalni prohramy dlia 1-4 klasiv [Curricula for 1st-4th grades]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/ zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.

Nezhyva L., Palamar S. Innovatsiini tekhnolohii v literaturnii osviti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Innovative technologies in the literary education of future primary school teachers]. Osvitolohichnyi dyskurs. 2020. № 4 (31). S. 129–142. Rezhym dostupu: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/ view/778/621

Nezhyva L., Palamar S. Metodychna model zastosuvannia dopovnenoi realnosti na urokakh chytannia v pochatkovii shkoli [Methodological model of applying augmented reality at reading lessons in primary school]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. 2020. № 34 (2). S. 6–13, https://doi.org/ 10.28925/2311- 2409.2020.34.1

Franchuk N. P. (2019) Suchasne osvitnie seredovyshche [Modern educational environment]. Novitni kompiuterni tekhnolohii, 17, 7-1.

Sheina M.M. (2019) Zastosuvannia SMART-doshky na urokakh v pochatkovii shkoli [The use of SMART-boards the lessons in elementary school]. Novitni kompiuterni tekhnolohii, 17, 175-178.

Shustakova T.B. (2019) Formuvannia piznavalnoi samostiinosti uchniv zasobamy servisiv Google [Formation of cognitive independence of students using Google services]. Novitni kompiuterni tekhnolo- hii, 17, 179-186.

Lytvynova S. (2017) Cloud-oriented learning environment of secondary school. Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education. Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2168, 7-12.

Makhachashvili R.K., Kovpik S.I., Bakhtina A.O., Shmeltser E.O. (2019) Technology of poetry pre- sentation via Emoji Maker platform: pedagogical function of graphic mimesis. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019). Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2643, 264-280.

Olefirenko N.V., Kostikova I.I., Ponomarova N.O., Lebedieva K.O., Andriievska V.M., Pikilnyak

A.V. (2019) Training elementary school teachers to be at Computer Science lessons to evaluate e-tools. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019). Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2643, 578-591.

Shyshkina M.P. (2017) Service models of the cloud-based learning environment of the educational institution. Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education. Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2168, 1-6.

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Паламар, С., & Нежива, Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРИ СЛІВ У МОВНО-ЛІТЕРАТУРНІЙ ГАЛУЗІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 54-61. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.366

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ