ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ ГУМАНІТАРНИХ ЗВО

Автор(и)

  • М. Машовець заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0003-4408-9230
  • С. Паламар заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник https://orcid.org/0000-0001-6123-241X
  • Ю. Савченко заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0003-3662-2787

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.358

Анотація

У статті досліджуються особливості процесу професійної підготовки майбутніх педагогів — вихователів дітей дошкільного віку та вчителів початкової школи, зокрема у питаннях розви- тку громадського здоров’я. Проаналізовано досвід формування готовності студентів педагогіч- них спеціальностей до розвитку персональних навичок здорового способу життя та створення сприятливого природного й соціального середовища під час педагогічної практики для майбут- ньої професійної діяльності.

У представленому дослідженні використано комплекс методів: загальнонаукових (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, систематизація, узагальнення), емпіричних (спостереження, бесіди, анкетування) для формування та усвідомлення цінностей громадського здоров’я у студентській спільноті.

Для всебічного дослідження питання розглянуто матеріали конференцій, форумів, розпоряджень щодо розвитку громадського здоров’я в Україні. Науковці та фахівці визначають основні напрями в розвитку громадського здоров’я: оцінювання стану здоров’я населення, захист здоров’я, у тому числі забезпечення безпеки навколишнього середовища, харчових продуктів; оцінювання чинни- ків ризику неінфекційних захворювань (тютюн, алкоголь, харчування та фізична активність); інформаційно-роз’яснювальна діяльність в інтересах здоров’я; сприяння розвитку досліджень у галузі охорони здоров’я.

Теоретичне осмислення та отримані результати практичної роботи зі студентами першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова

освіта» дають можливість визначити сутність і зміст розвитку елементів громадського здоров’я в період студентського життя здобувачів вищої освіти та найближчої майбутньої про- фесійної діяльності у ролі педагогів дошкільної і початкової ланки освіти.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij- komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини — від родини. К.: СПД Богданова А.М., 2006. 220 с.

Галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта». URL: https://mon.gov. ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-012doshkilna-B. pdf

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https:// mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Паламар С.П., Голота Н.М., Машовець М.А. Формування лідерських якостей майбутніх учите- лів початкової школи у професійній підготовці. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019. С. 216–220. ISSN 2352-5398.

Савченко Ю.Ю. Батьківство в аспекті перинатальної психології. Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. № 3. С. 119–123. ISSN 2078-1687.

Савченко Ю.Ю., Булана Л.В. Сім’я як чинник становлення психологічної статі дошкільника. New Stages of Ddevelopment of Modern Science in Ukraine and EU Countries. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. С. 429–446.

Borys I. Palamar, Halyna O. Vaskivska, Svitlana P. Palamar. Didactic Aspects of Cognition of Human as a Bio-Psycho-Socio-Cultural Personality. Wiadomości Lekarskie. 2017. LXX. Nr 5. Р. 959–963.

Halyna O. Vaskivska, Svitlana P. Palamar, Olha M. Vlasenko. Нealth in the Civic Students` Value System: empirical analysis. Wiadomości Lekarskie. 2019. LXXII. Nr 10. Р. 1947–1952.

Palamar S., Nezhyva L., Vaskivska H. et al. Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers. Indicators of Development III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence. 23.03.2020 (ISC-SAI 2020) (129). Р. 307–315. ISSN 978-94-6252-933-5.

REFERENCES

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (2021). [Basic Component of Preschool Education] [in Ukrainian]. https://cutt.ly/akrMIAN

Bielienka, H. V., Bohinich, O. L., Mashovets, M. A. (2006). Zdorovia dytyny — vid rodyny [The Health of the Child — from the Family]. 220 [in Ukrainian].

Palamar, B. I., Vaskivska, H. O., Palamar, S. P. (2017). Didactic Aspects of Cognition of Human as a Bio- Psycho-Socio-Cultural Ppersonality. Wiadomości Lekarskie, 2017, LXX. Nr 5, pp. 959–963 [in English].

Haluzevyi standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 012 “Doshkilna osvita”. (2019). [in Ukrainian]. https://cutt.ly/VkrMmVN

Vaskivska, Halyna O., Palamar, Svitlana P., Vlasenko, Olha M. (2019). Нealth in the Civic Students` Value System: empirical analysis. Wiadomości Lekarskie, 2019, LXXII. Nr 10, pp. 1947–1952 [in English].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednioi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual Principles of Secondary School Reform]. (2016). [in Ukrainian].

https://cutt.ly/LkrMj8F

Palamar, S. P., Holota, N. M., Mashovets, M. A. (2019). Formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u profesiinii pidhotovtsi [Formation of Leadership Qualities of Future Primary School Teachers in Professional Training]. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2019, pp. 216–220 [in Ukrainian].

Savchenko, Yu. Yu. (2016). Batkivstvo v aspekti perynatalnoi psykholohii [Parenthood in the Aspect of Perinatal Psychology]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka, 2016, 3, pp. 119–123 [in Ukrainian].

Savchenko, Yu. Yu., Bulana, L. V. (2019). Simia yak chynnyk stanovlennia psykholohichnoi stati doshkilnyka [Family as a Factor in the Formation of the Psychological Sex of the Preschooler]. New Stages of Ddevelopment of Modern Science in Ukraine and EU Countries: monograph, Riga, Latvia: Baltija Publishing, pp. 429–446 [in Ukrainian].

Palamar, S., Nezhyva, L., Vaskivska, H. et al. (2020). Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers. Indicators of Development III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence. 23.03.2020 (ISC-SAI 2020) (129). Р. 307–315.

ISSN 978-94-6252-933-5.

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Машовець, М., Паламар , С., & Савченко, Ю. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ ГУМАНІТАРНИХ ЗВО. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 57-62. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.358

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ