«КИЛИМКОВІ ЧИТАННЯ» У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Автор(и)

  • А. Костик студентка 3 курсу спеціальності «Філологія» (Українська мова та література) Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-2123-9910
  • А. Бречко студентка 3 курсу спеціальності «Філологія» (Українська мова та література) Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-9644-4754
  • І. Ярова студентка 3 курсу спеціальності «Філологія» (Українська мова та література) Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-3100-0225
  • М. Козир доцентка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-8402-2589

Анотація

У статті висвітлено поняття «гуманна педагогіка», «килимкові читання»; зроблено спробу
дослідити унікальність методики В.О. Сухомлинського на матеріалі його літературно-педаго-
гічних творів; проаналізовано праці вітчизняних науковців з вивчення літературної спадщини
Сухомлинського; розкрито напрями роботи студентів ІІ курсу спеціальності «Українська філо-
логія» Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка у проекті «Дитяча
усмішка»; запропоновано огляд осучаснених казок видатного педагога; описано плани щодо роз-
витку проекту.

Посилання

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. — К. : Рад. шк., 1969. — 248 с.

Удовицька Т.А. «Кліпове мислення» молоді: особливості прояву в процесі навчання (до поста-

новки проблеми) / Т.А. Удовицька // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 1.

Вип. 31. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору / Ін-т вищої освіти

НАПН України. — К., 2013. — Т. VIII (50). — С. 407–416.

Вербець В.В. Соціологія : навч. посіб. / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. — К. : КОНДОР,

— 550 с.

Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів (адаптований переклад) /

А. Кроуфорд, Е. Венди Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер ; за заг. ред. Олени Пометун. — К. : Плеяди,

— 220 с.

Пархета Л.П. Історіографія вивчення спадщини В.О. Сухомлинського [Електронний ресурс] /

Л.П. Пархета. — Режим доступу : http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Ткаченко Г.М. Виховання школярів засобами слова у творчій спадщині В.О. Сухомлинського :

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г.М. Ткаченко. — К., 1999. — 198 с.

Збірник наукових праць № 29 • 2018 р. 95

Кочубей Т.Д. Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського : дис. ... канд.

пед. наук / Т.Д. Кочубей. — Умань, 2001. — 216 с.

Смаль В.З. Серце, віддане дітям (До 60-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського) /

В.З. Смаль // Радянська школа. — 1978. — № 9. — С. 35–43.

Савченко О.Я. Літературна спадщина В.О. Сухомлинського як джерело патріотичного вихован-

ня молодших школярів [Електронний ресурс] / О.Я. Савченко // Педагогічний пошук. — 2016. —

№ 4. — С. 8–13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_4_3

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Костик, А., Бречко, А., Ярова, І., & Козир, М. (2018). «КИЛИМКОВІ ЧИТАННЯ» У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 91-95. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/267