Формування в учнів 5-6 класів національної свідомості на уроках української мови .

Автор(и)

  • М. Козир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Гр https://orcid.org/0000-0001-8402-2589
  • Н. Філонова студентка V курсу ОП «Педагогіка середньої освіти», Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка Бульвар І. Шамо, 18/2, 02094 Київ, https://orcid.org/0000-0003-4767-5198

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.378

Анотація

У статті йдеться про теоретичні аспекти формування в учнів 5-6 класів національної свідомості на уроках української мови та літератури. на основі напрацювань науковців авторами
здійснено аналіз останніх досліджень і визначено сутність понять «свідомість», «національна
самосвідомість», «національна свідомість», «формування», «патріотизм», «цінності». Виявлено
загальне та специфічне бачення дослідників щодо цих феноменів. Наголошено на тому, що кожна
освітня установа України має бути осередком становлення громадянина-патріота, який готовий розбудовувати свою державу як незалежну та демократичну, забезпечувати її національну
безпеку та сприяти єдності українського народу. Вагоме місце в цій справі автори віддають урокам української мови та літератури, адже саме вони мають давати не лише знання, а й виховувати в підростаючого покоління повагу та любов до національної мови та культури. Автори
також виокремлюють основні завдання, які стоять перед сучасним учителем: створити чітку
систему роботи, спрямовану на формування національної свідомості та самосвідомості учнів;
виховувати свідомого громадянина України; популяризувати українську мову, власним прикладом прищеплювати учням любов та дбайливе ставлення до рідної мови, традицій, культури;
формувати національну свідомість учнів; постійно систематизувати та інтегрувати набуті
знання; прищеплювати потребу зробити власний внесок у долю батьківщини.
Обґрунтовано необхідність формування національної свідомості учнів 5-6 класів на уроках української мови та літератури як головного чинника подолання негативного в соціальному житті,
формування культури, міжнаціональних відносин в суспільстві, виховання толерантності тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бугай Л.О. Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання на уроках історії і в позаурочний час / Л. О. Бугай. Режим

доступу: https://vseosvita.ua/library/formuvanna-nacionalnoi-svidomosti-patrioticnih-pocuttiv-ucnivzasobami-nacionalno-patrioticnogo-vihovanna-na-urokah-istorii-i-v-pozaurocnij-cas-418453.html

Вдовенко І. С. Формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді в процесі технологічної освіти [Електронний ресурс] / І. С. Вдовенко // Науковий часопис Національного

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2015. Вип. 52. С. 51-57. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2015_52_11

Основні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: Вісник наукової бібліотеки. Вип.4: бібліотечний ракурс [Текст] / під редакцією С. М. Кірєєвої. Х., 2015. 318 с.

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ

КНТЕУ, 2020. Вип.87. С.340

Козир М.В. Дискусія як інтерактивний компонент уроку української мови в старшій школі. //

Педагогічна освіта: Теорія і практика. Зб. наук. пр. №7 КМПУ ім. Б.Д. Грінченка. К., 2007р. С.98–103.

Козир М.В. Мовленнєва активність як першооснова формування вмінь доводити в учнів

-7 класів ЗНЗ в процесі вивчення морфології. // серія «Педагогіка і психологія». Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, випуск №35.

Вінниця, 2011р. С.83–89.

Козир М.В. Теорія аргументації у формуванні в учнів вмінь доводити в ході критичної дискусії. //

«Лінгвістичні дослідження». Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди, випуск №32. Харків, 2011р. С.267 — 274.

Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання

на період до 2025 року. Режим доступу: https://rada.info/upload/users_files/22039066/1927f2a533023

bb55256a69066ec98.pdf

Кулішенко Л. Національна свідомість крізь призму світоглядних позицій українців / Л. Кулішенко //

Світогляд — Філософія — Релігія: Зб. наук. пр. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. № 1(1).

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посібник / Н. Є. Мойсеюк. К. : «КДНК», 2001. 608 с.

Розлуцька Г. Формування національної свідомості українців у процесі державотворення

[Текст] / Г. Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету / [Ред.кол.:

(гол. ред.) Козубовська І.В., Бартош О.П,, Опачко М.В.]. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла»,

Вип. 16-17. С.81-83.

Селищева І. А. Роль історичної освіти у формуванні національної свідомості / І. А. Селищева //

Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2016. № 2 (47).

С. 60–65. Бібліогр.: 7 назв.

Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні // Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. К.: Рад. Школа, 1983. Т. 1.: Теоретичні проблеми педагогіки. С.43-103.

Фурманюк М. Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації / М. Фурманюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень

ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2011. Вип. 6. С. 290-299. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Nzipiend_2011_6_29.

REFERENCES

Buhai L.O. Formuvannia natsionalnoi svidomosti, patriotychnykh pochuttiv uchniv zasobamy natsionalnopatriotychnoho vykhovannia na urokakh istorii i v pozaurochnyi chas [Formation of national consciousness,

patriotic feelings of students by means of national-patriotic education in history lessons and in extracurricular

time] / L. O. Buhai. Rezhym dostupu: https://vseosvita.ua/library/formuvanna-nacionalnoi-svidomostipatrioticnih-pocuttiv-ucniv-zasobami-nacionalno-patrioticnogo-vihovanna-na-urokah-istorii-i-vpozaurocnij-cas-418453.html [in Ukrainian]

Vdovenko I. S. (2015). Formuvannia natsionalnoi samosvidomosti uchnivskoi ta studentskoi molodi

v protsesi tekhnolohichnoi osvity [Formation of national self-consciousness of pupils and students

in the process of technological education] [Elektronnyi resurs] / I. S. Vdovenko // Naukovyi chasopys

Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5 : Pedahohichni nauky:

realii ta perspektyvy. Vyp. 52. S. 51-57. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2015_52_11

[in Ukrainian]

Osnovni tendentsii, metody, zasoby i formy patriotychnoho vykhovannia v VNZ: (2015). [The main

trends, methods, tools and forms of patriotic education in higher education] Visnyk naukovoi biblioteky.

Vyp.4:: bibliotechnyi rakurs [Tekst] / Pid redaktsiieiu S. M. Kirieievoi. Kh., 318 s. [in Ukrainian]

Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytskoho

torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. (2020). [Bulletin of the student scientific society “VATRA”

Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU] Vinnytsia: Redaktsiino-vydavnychyi viddil VTEI

KNTEU, Vyp.87. S.340 [in Ukrainian]

Kozyr M.V. (2007). Dyskusiia yak interaktyvnyi komponent uroku ukrainskoi movy v starshii shkoli.

[Discussion as an interactive component of a Ukrainian language lesson in high school.] // Pedahohichna

osvita: Teoriia i praktyka. Zb. nauk. pr. №7 KMPU im. B.D. Hrinchenka. K., S.98–103. [in Ukrainian]

Kozyr M.V. (2011). Movlennieva aktyvnist yak pershoosnova formuvannia vmin dovodyty v uchniv

-7 klasiv ZNZ v protsesi vyvchennia morfolohii.//seriia «Pedahohika i psykholohiia». Naukovi zapysky

Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, vypusk №35.

Vinnytsia, S.83–89. [in Ukrainian]

Kozyr M.V. (2011). Teoriia arhumentatsii u formuvanni v uchniv vmin dovodyty v khodi krytychnoi

dyskusii. [Speech activity as the basis for the formation of skills to prove in students 5-7 grades ZNZ

in the process of studying morphology.] // «Linhvistychni doslidzhennia». Zbirnyk naukovykh prats

Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytet imeni H.S. Skovorody, vypusk №32. Kharkiv.

S.267 — 274. [in Ukrainian]

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy natsionalno-patriotychnoho vykhovannia

na period do 2025 roku. [The concept of the State target social program of national-patriotic education

for the period up to 2025] Rezhym dostupu:

https://rada.info/upload/users_files/22039066/1927f2a53302303bb55256a69066ec98.pdf [in Ukrainian]

Kulishenko L. (2011). Natsionalna svidomist kriz pryzmu svitohliadnykh pozytsii ukraintsiv [National

consciousness through the prism of worldviews of Ukrainians] / L. Kulishenko // Svitohliad — Filosofiia —

Relihiia: Zb. nauk. pr. Sumy: DVNZ «UABS NBU»,. № 1(1). [in Ukrainian]

Moiseiuk N. Ye. (2001). Pedahohika [Pedagogy] : navch. posibnyk / N. Ye. Moiseiuk. K. : «KDNK»,.

s. [in Ukrainian]

Rozlutska H. (2009). Formuvannia natsionalnoi svidomosti ukraintsiv u protsesi derzhavotvorennia

[Formation of the national consciousness of Ukrainians in the process of state formation] [Tekst] /

H. Rozlutska // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu / [Red.kol.:( hol. red.)

Kozubovska I.V., Bartosh O.P,, Opachko M.V.]. Uzhhorod : Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla»,. Vyp. 16-17.

S.81-83. [in Ukrainian]

Selyshcheva I. A. (2016). Rol istorychnoi osvity u formuvanni natsionalnoi svidomosti [The role

of historical education in the formation of national consciousness] / I. A. Selyshcheva // Visnyk NTUU

«KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika : zbirnyk naukovykh prats.. № 2 (47). S. 60–65. Bibliohr.: 7 nazv.

[in Ukrainian]

Ushynskyi K.D. (1983). Pro narodnist u hromadskomu vykhovanni [On nationality in public education] //

Ushynskyi K.D. Vybrani pedahohichni tvory: U 2-kh t. K.: Rad. Shkola,. T. 1.: Teoretychni problemy

pedahohiky. S.43-103 [in Ukrainian]

Furmaniuk M. (2011). Natsionalno-derzhavnytska samosvidomist: sutnist poniattia ta napriamy

modernizatsii [National-state self-consciousness: the essence of the concept and directions

of modernization] / M. Furmaniuk // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh

doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy.. Vyp. 6. S. 290-299. Rezhym dostupu:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_6_29 [in Ukrainian]

Downloads


Переглядів анотації: 577

Опубліковано

2022-08-19

Як цитувати

Козир, М., & Філонова , Н. (2022). Формування в учнів 5-6 класів національної свідомості на уроках української мови . Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (37 (1), 54–60. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.378

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають