ГЕНЕЗА АНДРАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • І. Леонтьєва доцент кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0002-8084-1912

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.8

Анотація

Статтю присвячено проблемі розвитку андрагогічного знання в контексті реалізації концепту

«освіта протягом життя». Проаналізовано демографічні та соціально-економічні трансформа- ції українського суспільства, щозумовили посилення уваги науковцівдо проблемиосвітидорослих. Досліджуючи генезу андрагогічного знання, авторка аналізує праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо етимології дефініції «андрагогіка», концептуальних засад та сутнісних характе- ристик андрагогічного знання, його міждисциплінарного характеру в їх історичному вимірі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баніт О. Відображення концептуальних положень неперервного професійного розвитку до- рослих у міжнародних документах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov. ua/705943/1/banit.pdf

Горбунова Л.С. Освіта для дорослих: когнітивно-комунікативні стратегії і практики: дис. д-ра

філософ. наук: 09.00.10 / Горбунова Людмила Степанівна. К., 2015. 454 с.

Дубасенюк О.А. Передумови розвитку андрагогіки як чинника особистого и професійного зро- стання дорослого [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12822/

Завгородня Т.К. Ретроспективний аналіз теорії і практики навчання дорослих [Електронний ре- сурс] / Т.К. Завгородня // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2014. Вип. 17. С. 37–42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_17_9

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / за ред. чл.- кор. НАНУ, д. е. н., проф. Е.М. Лібанової. — К.: Український центр соціальних реформ, 2006. 138 с.

Лук’янова Л.Б. Андрагогіка: ретроспективний аналіз походження терміну та особливості су- часного змістового наповнення [Електронний ресурс] / Л.Б. Лук’янова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2014. — Вип. 2. С. 107–116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ OD_2014_2_15

Огієнко О.І. До питання розвитку андрагогіки у країнах Європи та США [Електронний ресурс] / О.І. Огієнко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учите- ля: проблеми теорії і практики. 2010. Вип. 13. С. 74–77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_016_2010_13_20

Скрипник М.І. Практична андрагогіка: особливості навчання дорослих [Електронний ресурс] // Наукові записки КУТЕП. 2016. № 2. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706352

Сорока Наталія. Освіта дорослих як суспільна відповідальність та інвестиції в майбутнє [Електронний ресурс] / Наталія Сорока. — Режим доступу: https://www.hsa.org.ua/blog/osvita- doroslyh-yak-suspilna-vidpovidalnist-ta-investytsiyi-v-majbutnye/

Сорока Наталія. Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в Україні? [Електронний ресурс] / Наталія Сорока. — Режим доступу: https://lexinform.com.ua/dumka- eksperta/osvita-doroslyh-cui-prodest-yakoyu-povynna-buty-polityka-navchannya-doroslyh-v-ukrayini/

Торндайк Э. Психология обучения взрослых [Електронний ресурс] / Торндайк Э., Бриджмен Э., Тилтон Н., Вудьярд Э. — Режим доступу: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007565690/

Merriam S. The Changing Landscape of Adult Learning Theory / Review of Adult Learning and Literacy. Vol. 4. Project of the National Center for the Study of Adult Learning and Literacy. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Boston, 2004. URL: http://www.ncsall.net/index.php@id=497.html

REFERENCES

Banit, O. (2016). Vidobrazhennia kontseptualnykh polozhen neperervnoho profesiinoho rozvytku doroslykh u mizhnarodnykh dokumentakh [Reflection of conceptual provisions of continuing professional development of adults in international documents]. (in Ukrainian). https://lib.iitta.gov.ua/705943/1/banit.pdf

Horbunova, L. S. (2015). Osvita dlia doroslykh: kohnityvno-komunikatyvni stratehii i praktyky [Adult Education: Cognitive Communication Strategies and Practices]. Dys. doktora filosof. nauk: 09.00.10,

Horbunova Liudmyla Stepanivna, K., 454 p. (in Ukrainian)

Dubaseniuk, O. A. (2013). Peredumovy rozvytku andrahohiky yak chynnyka osobystoho y profesiinoho zrostannia dorosloho [Prerequisites for the Development of Andragogy as a Factor in the Personal and Professional Growth of an Adult]. (in Ukrainian).

http://eprints.zu.edu.ua/12822/

Zavhorodnia, T. K. (2014). Retrospektyvnyi analiz teorii i praktyky navchannia doroslykh [Retrospective Analysis of Adult Learning Theory and Practice]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, Vyp. 17, pp. 37–42 (in Ukrainian).

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_17_9

Kompleksnyi demohrafichnyi prohnoz Ukrainy na period do 2050 r. (2006). (kolektyv avtoriv) [Comprehensive demographic forecast of Ukraine for the period up to 2050]. Za red. chl.-kor. NANU, d.e.n., prof. E. M. Libanovoi, K.: Ukrainskyi tsentr sotsialnykh reform, 138 p. (in Ukrainian).

Lukianova, L. B. (2014). Andrahohika: retrospektyvnyi analiz pokhodzhennia terminu ta osoblyvosti suchasnoho zmistovoho napovnennia [Andragogy: a retrospective analysis of the origin of the term and the features of modern content]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, Vyp. 2, pp. 107–116 (in Ukrainian).

http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_2_15

Ohiienko, O. I. (2010). Do pytannia rozvytku andrahohiky u krainakh Yevropy ta SShA [On the Development of Andragogy in Europe and the USA]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, Seriia 16: Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky, Vyp. 13, pp. 74–77 (in Ukrainian).

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2010_13_20

Skrypnyk, M. I. (2016). Praktychna andrahohika: osoblyvosti navchannia doroslykh [Practical Andragogy: features of adult education]. Naukovi zapysky KUTEP, № 2 (in Ukrainian). http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706352

Soroka, Nataliia (2020). Osvita doroslykh yak suspilna vidpovidalnist ta investytsii v maibutnie [Adult Education as a Public Responsibility and Investment in the Future]. (in Ukrainian). https://www.hsa.org.ua/blog/osvita-doroslyh-yak-suspilna-vidpovidalnist-ta-investytsiyi-v-majbutnye/

Збірник наукових праць № 34 (2) • 2020 р. ISSN 2311–2409 (Print) ISSN 2412–2009 (Online) 71

DOI: 10.28925/2311–2409.2020.34

Soroka, Nataliia (2020). Osvita doroslykh: Cui prodest? Yakoiu povynna buty polityka navchannia doroslykh v Ukraini? [Adult Education: Cui proest? What should be the Policy of Adult Education in Ukraine?]. (in Ukrainian).

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/osvita-doroslyh-cui-prodest-yakoyu-povynna-buty-polityka- navchannya-doroslyh-v-ukrayini/

Torndaik, E., Brydzhmen E., Tilton N., Vudiard E. (1931). Psykhologiia obucheniia vzroslykh [Аdult Education] [Elektronnyi resurs]. (in Russian).

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007565690/

Merriam, S. (2004). The Changing Landscape of Adult Learning Theory. Review of Adult Learning and Literacy, Volume 4, Project of the National Center for the Study of Adult Learning and Literacy. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Boston.

http://www.ncsall.net/index.php@id=497.html

Downloads


Переглядів анотації: 150

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Леонтьєва, І. (2021). ГЕНЕЗА АНДРАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 66–72. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.8

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ