РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ (2001-2021)

Автор(и)

  • І. Леонтьєва доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0002-8084-1912

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311–2409.2021.361

Анотація

У статті зроблено спробу теоретично дослідити еволюцію наукових поглядів на розвиток й реформування освіти в Україні крізь призму публікацій авторів-дослідників на сторінках науко- вого фахового видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» та резуль- татів всебічного аналізу стану і розвитку національної освіти за 30-річний період незалежності України, представлений в аналітичних виданнях колективу учених НАПН України: Біла книга наці- ональної освіти (2010), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011, 2016, 2021). Приділено увагу континууму актуальних проблем освітньої сфери, оцінці ниніш- нього стану і найближчих перспектив розвитку української освіти та науковому обґрунтуванню шляхів модернізації вітчизняної освіти в перерізі двох площин — позиції провідних науковців НАПН та педагогів-практиків.

Посилання

Батечко Н., Михайліченко, М. Еволюція освітніх парадигм у сучасному науковому дискурсі.

Освітологія. 2020. 9, С. 29-37. DOI:https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.4

Біла книга: Сили змін та вектори руху до нової освіти України / за заг. ред. В.В. Громового. Київ: Міжнародний благодійний фонд «Україна — 3000», 2009. 156 с.

Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя: Пер. з англ. К.: Альтерпрес, 2004. 100 с.

Енциклопедія освіти / Акад.пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. К.: Грамота, 2005. 448 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, М.І. Бурда та ін.; редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), В.М. Мадзігон (заст. голови), О.Я. Савченко (заст голови)] ; за заг.ред. В.Г. Кременя. Київ : Пед. думка, 2011. 304 с. ( До20-річчя незалежності України).

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с. (До 25-річчя незалежності України).

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий(заст. голови), О.М. Топузов (заст. голови)]; за заг.ред. В.Г. Кременя. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с. ( До30-річчя незалежності України). DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К.: Знання України, 2003. 448 с.

Gnitecki I. Reformy w oswiacie-paradygmaty, strategie and uwarunrowania globalne. Encyklopedia Pedagogichna XXI wieku / red. nawkovy T. Pilch. Warschawa : Wyd. Akademichie «Zak». 2006. Tom V. Р. 104–105.

REFERENCES

Batechko N., Mykhailichenko, M. (2020) Evoliutsiia osvitnikh paradyhm u suchasnomu naukovomu dyskursi. [Evolution of educational paradigms in modern scientific discourse] Osvitolohiia. 2020. 9,

S. 29–37. (in Ukrainian)

Bila knyha: Syly zmin ta vektory rukhu do novoi osvity Ukrainy [White Paper: Forces of change and vectors of movement towards new education in Ukraine] / za zah. red. V.V. Hromovoho. Kyiv: Mizhnarodnyi blahodiinyi fond «Ukraina — 3000», 2009. 156 s. (in Ukrainian)

Hidens E. Nestrymnyi svit: yak hlobalizatsiia peretvoriuie nashe zhyttia [Unrestrained world: how globalization transforms our lives] : Per. z anhl. K.: Alterpres, 2004. 100 s. (in English)

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] / Akad.ped. nauk Ukrainy; holovnyi red.

V.H Kremen. K.: Yurinkom Inter, 2008. 1040 s. (in Ukrainian).

Kremen V.H. Osvita i nauka v Ukraini — innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty [Education and science in Ukraine — innovative aspects. Strategy. Realization. Results]. K.: Hramota, 2005. 448 s. (in Ukrainian)

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of education in Ukraine] / Nats. akad. ped. nauk Ukrainy ; [redkol.: V.P. Andrushchenko,

I.D. Bekh, M.I. Burda ta in.; redkol.: V.H. Kremen (holova), V.I. Luhovyi (zast. holovy), V.M. Madzihon (zast. holovy), O.Ia. Savchenko (zast holovy)] ; za zah.red. V.H. Kremenia. Kyiv : Ped. dumka, 2011. 304 s. (Do20-richchia nezalezhnosti Ukrainy) (in Ukrainian)

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of education in Ukraine] / Nats. akad. ped. nauk Ukrainy ; [redkol.: V.H. Kremen (holova),

V.I. Luhovyi (zast. holovy), A.M. Hurzhii (zast. holovy), O.Ia. Savchenko (zast. holovy)] ; za zah. red.

V.H. Kremenia. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2016. 448 s. (Do 25-richchia nezalezhnosti Ukrainy) (in Ukrainian)

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of education in Ukraine] / Nats. akad. ped. nauk Ukrainy ; [redkol.: V.H. Kremen (holova),

V.I. Luhovyi(zast. holovy), O.M. Topuzov (zast. holovy)]; za zah.red. V.H. Kremenia. Kyiv : KONVI PRINT, 2021. 384 s. ( Do30-richchia nezalezhnosti Ukrainy).

DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua (in Ukrainian)

Ohneviuk V. O. Osvita v systemi tsinnostei staloho liudskoho rozvytku [Education in the system of values of sustainable human development]. K.: Znannia Ukrainy, 2003. 448 s. (in Ukrainian)

Gnitecki I. Reformy w oswiacie-paradygmaty, strategie and uwarunrowania globalne. Encyklopedia Pedagogichna XXI wieku / red. nawkovy T. Pilch. Warschawa : Wyd. Akademichie «Zak». 2006. Tom V. Р. 104–105. (in English)

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Леонтьєва, І. (2022). РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ (2001-2021). Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 12-17. https://doi.org/10.28925/2311–2409.2021.361

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ