РЕАЛІЇ ІННОВАЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, АБО КОЛИ ЗНИКАЄ ІНТЕРНЕТ

Автор(и)

  • І. Леонтьєва доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0002-8084-1912

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.389

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити та виокремити особливості інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти України на сучасному етапі, окреслити можливі «модернізаційні» ризики такого поступу. Актуальність обраної теми зумовлена, з одного боку тим, що інноваційність в освіті є вимогою часу, з іншого — сфера інновацій є надзвичайно складною та багатоаспек- тною, відтак її доволі складно досліджувати й прогнозувати. Для дослідження було використано такі теоретичні методи: системний аналіз досліджень вітчизняних науковців з проблем інно- ваційного розвитку суспільства та освіти, мета-аналіз прикладних досліджень; структурно- логічний аналіз досліджуваних процесів. Було окреслено п’ять основних особливостей розвитку вищої педагогічної освіти та пов’язаних з ними «модернізаційних ризиків».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Батечко Н., Михайліченко, М. Еволюція освітніх парадигм у сучасному науковому дискурсі.

Освітологія. 2020. 9, С. 29-37. DOI:https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.4

Базелюк О. Особливості цифровізації вищої освіти в сучасних умовах. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2021. 2 (27), с.37-43

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. — М. : Прогресс-Традиция, 2000. 383 с.

Біла книга: Сили змін та вектори руху до нової освіти України / за заг. ред. В.В. Громового. Київ: Міжнародний благодійний фонд «Україна — 3000», 2009. 156 с.

Василець В. Інновації в освіті, їх види та класифікація. URL: https://genezum.org/library/innovacii- v-osviti-ih-vydy-ta-klasyfikaciya

Глобальний індекс інновацій 2022. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/

Енциклопедія освіти / Акад.пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Желанова, Вікторія В’ячеславівна (2022) Інноваційний вимір сучасної вищої освіти: аналіз на- прямів Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», 1 (50). С. 145-148. ISSN 2663-6085

Кальницький Е. А. Концепція постіндустріального суспільства Деніела Белла як підґрунтя фор- мування концепцій інформаційного суспільства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціоло- гія : зб. наук. пр. — Харків, 2013. — № 5. — С. 137–142.

Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія — науковий напрям інтегрованого дослідження сфе- ри освіти. Рідна шк.: щомісяч. наук.- пед. журн. — № 4-5 (988-989), квітень-травень, 2012. — 80 с. — С. 44 — 51.

Thinking Higher and Beyond. Perspectives on the Futures of Higher Education to 2050. — URL: http:// www.guninetwork.org/files/thinking-higher-and-beyond_en_format_final.pdf

REFERENCES

Batechko N., Mykhailichenko, M. (2020) Evoliutsiia osvitnikh paradyhm u suchasnomu naukovomu dyskursi. [Evolution of educational paradigms in modern scientific discourse] Osvitolohiia. 2020. 9,

S. 29-37. (in Ukrainian)

Bazeliuk O. (2021) Osoblyvosti tsyfrovizatsii vyshchoi osvity v suchasnykh umovakh [Features of digitalization of higher education in modern conditions] Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy. 2 (27), с.37-43 (in Ukrainian)

Bek U. (2000) Obshchestvo ryska: Na puty k druhomu modernu [Risk Society: Toward a Different Modernity]. M. : Prohress-Tradytsyia, 2000. 383 s. (in Russian )

Bila knyha: Syly zmin ta vektory rukhu do novoi osvity Ukrainy [White Paper: Forces of change and vectors of movement towards new education in Ukraine] / za zah. red. V.V. Hromovoho. Kyiv: Mizhnarodnyi blahodiinyi fond «Ukraina — 3000», 2009. 156 s. (in Ukrainian)

Vasylets V. (2021) Innovatsii v osviti, yikh vydy ta klasyfikatsiia [Innovations in education, their types and classification]. URL: https://genezum.org/library/innovacii-v-osviti-ih-vydy-ta-klasyfikaciya (in Ukrainian)

Hlobalnyi indeks innovatsii 2022 [Global innovation index 2022] URL: https://www.wipo.int/global_ innovation_index/en/2022/ (in English)

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] / Akad.ped. nauk Ukrainy; holovnyi red.

V.H. Kremen. K.: Yurinkom Inter, 2008. 1040 s. (in Ukrainian).

Zhelanova, Viktoriia Viacheslavivna (2022) Innovatsiinyi vymir suchasnoi vyshchoi osvity: analiz napriamiv [Innovative dimension of modern higher education: analysis of directions]. Naukovyi zhurnal

«Innovatsiina pedahohika», 1 (50). С. 145-148. ISSN 2663-6085 (in Ukrainian).

Kalnytskyi E. A. (2013) Kontseptsiia postindustrialnoho suspilstva Deniela Bella yak pidgruntia formuvannia kontseptsii informatsiinoho suspilstva [Daniel Bell’s concept of post-industrial society as a basis for the formation of information society concepts]. Visnyk Natsionalnoho universytetu

«Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia : zb. nauk. pr. Kharkiv, № 5. С. 137–142 (in Ukrainian).

Ohneviuk V. O., Sysoieva S. O. (2012) Osvitolohiia — naukovyi napriam intehrovanoho doslidzhennia sfery osvity [Educology is a scientific direction of integrated research in the field of education]. Ridna shk.: shchomisiach. nauk.- ped. zhurn. № 4-5(in Ukrainian).

Thinking Higher and Beyond. Perspectives on the Futures of Higher Education to 2050. — URL: http:// www.guninetwork.org/files/thinking-higher-and-beyond_en_format_final.pdf (in English)

Downloads


Переглядів анотації: 106

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Леонтьєва, І. (2022). РЕАЛІЇ ІННОВАЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, АБО КОЛИ ЗНИКАЄ ІНТЕРНЕТ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 57–62. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.389

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ